ⓘ Godziny otwarcia: Pn-Pt 8:00 - 16:00 | ✆ Info:+48 500 496 186

Regulamin

Sklep internetowy Multishop Imponar (dalej w skrócie Multishop lub sklep internetowy) prowadzony jest przez IMPONAR Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku

(dalej IMPONAR lub Sprzedający albo Sprzedawca) i funkcjonuje pod adresem http://narzedzia.imponar.pl
 

1. [Postanowienia ogólne]

1.1. Realizacja sprzedaży przez sklep internetowy odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu.

1.2. Złożenie przez Klienta  zamówienia w ramach sklepu prowadzonego pod adresem http://narzedzia.imponar.pl jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i zobowiązuje Klienta do przestrzegania tych zasad.

1.3. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszystkich zapisów umowy z IMPONAR, w tym również zmieniających zapisy niniejszego  regulaminu.

1.4. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej.

2. [Adresaci]

2.1. Niniejszy Regulamin skierowany jest jedynie do przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego http://narzedzia.imponar.pl. IMPONAR nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej.

2.2. Klient dokonując rejestracji w sklepie internetowym IMPONAR podaje dane prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Wskazanie tych danych stanowi jednocześnie oświadczenie potwierdzające, iż Klient prowadzi działalność gospodarczą. IMPONAR uprawniony jest do weryfikacji prawdziwości tak założonego oświadczenia przed aktywacja konta oraz przed każdym przyjętym do realizacji zamówieniem złożonym przez Klienta. Weryfikacja może polegać w szczególności na żądaniu przedłożenia przez Klienta skanów dokumentów potwierdzających prowadzenia działalności gospodarczej (skan wypisu z CEIDG, KRS, zaświadczenie REGON). W przypadku gdy oświadczenie okaże się nieprawdziwe IMPONAR skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia sytuacji, a w przypadku braku wyjaśnień IMPONAR uprawniony jest do odmowy realizacji zamówienia.

2.3. Dane klienta ujawnione przy rejestracji Konta stanowią jednocześnie dane do faktury VAT oraz dana adresu dostawy. Klient może po aktywacji konta dokonać zmian tych danych w panelu „Obsługa klienta” w zakładce moje dane.

2.4. Konto Klienta zostaje utworzone po dokonaniu rejestracji przy czym jego aktywacja następuje po weryfikacji danych Klienta ujawnionych przy rejestracji. Weryfikacji danych Klienta dokonują pracownicy IMPONAR. O aktywacji konta Klient jest informowany w drodze elektronicznej na wskazany przy rejestracji adres email.

2.5. Założone konto Klienta posiada unikalne login i hasło wybrane przez Klienta, które ten zobowiązany jest przechować z zachowaniem poufności i udostępniać tylko wybranym przez siebie osobom, które uprawnił do składania zamówień w ramach sklepu. Klientowi przysługuje w każdym momencie prawo do zmiany hasła. Klient może wystąpić do Imponar o dodanie do swojego konta kolejnych użytkowników, którzy w jego imieniu będą składać zamówienia. W tym celu Klient zobowiązany jest wystąpienia do Imponar w drodze korespondencji e-mail przesłanej z adresu wskazanego w formularzu rejestracyjnym, prośby o dodanie kolejny użytkowników wskazując dane tych osób. Imponar przygotuje i wyśle na email zwrotny informacje o dodaniu kolejnych użytkowników. W związku z postanowieniami zdania poprzedniego, przyjmuje się, że zamówienie złożone w ramach konta Klienta pochodzi od niego niezależnie od tego kto je złoży, on sam czy kolejni użytkownicy.

2.6. Wszelkie konsekwencje jakie mogą powstać w związku z brakiem aktualnych danych dotyczących konta użytkownika, jego danych albo danych użytkowników dodatkowych obciążają Klienta.

3. [Zmiany regulaminu]

3.1. Aktualne brzmienie regulaminuI jest dostępne na stronie http://narzedzia.imponar.pl w zakładce Regulamin.

3.2. IMPONAR zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn.

3.3. Klienci IMPONAR będą każdorazowo powiadamiani o zmianach regulaminu za pośrednictwem strony internetowej   - w terminie 14 przed zaplanowaną  zmianą.

3.4. W trakcie realizacji zamówienia oraz podczas obsługi posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin w wersji  zaakceptowanej  przez Klienta przy składaniu zamówienia.

4. [Wymagania sprzętowe]

4.1. Do korzystania z usług  http://narzedzia.imponar.pl niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego. Konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu muszą być własnością Klienta rejestrującego się w serwisie http://narzedzia.imponar.pl.

4.2. Dostęp do http://narzedzia.imponar.pl. może odbywać się przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych  Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer w najnowszych wersjach.

4.3. W przypadku problemów technicznych należy skontaktować się z administratorem admin@imponar.pl

5. [Składanie zamówień]

5.1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Multishop IMPONAR  przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. Produkty sprzedawane w ramach sklepu widoczne są w zakładce „Sklep B2B”.

5.2. Zamówienie złożone przez za pośrednictwem sklepu internetowego IMPONAR – Multishop nie może być mniejsze niż odpowiadające wartości 200 zł (dwieście złotych) netto. Zamówienia o niższej wartości będą realizowane po indywidualnym kontakcie klienta z przedstawiecialami IMPONAR.

5.3. W celu złożenia zamówienia należy:

5.3.1. Posiada aktywowane konto w sklepie internetowym IMPONAR.

5.3.2. Wybrać produkt/produkty będące przedmiotem zamówienia i dodać je do koszyka zamówieniowego w określonej ilości.

5.3.3. Przejść do koszyka i potwierdzić złożenie zamówienia (produkty i ich stany liczbowe).

5.3.4. Podać dane niezbędne do realizacji zamówienia:

- formę płatności

- sposób dostawy

- adres dostawy

- adres do faktury

i przejść do kolejnego etapu składania zamówienia.

5.3.5. Dokonać zakupu klikając przycisk "Kupuj".

6. [Realizacja zamówień]

6.1. Zamieszczone na stronach internetowych IMPONAR informacje o towarach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, parametry, instrukcja obsługi itp. pochodzą od producentów towarów. IMPONAR dokłada starań, aby były one prawidłowe i aktualne. Przed użyciem towarów Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu towaru.

6.2. Zamówienie rozumiane jest jako akceptacja przez Klienta oferty IMPONAR  przy wykorzystaniu mechanizmów sklepu Multishop IMPONAR, poprzedzone akceptacją wyboru towarów oraz wyborem formy płatności i sposobu dostawy, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

6.3. Po zapoznaniu się z opisem towaru wybraną pozycję lub grupę towarów należy dodać do koszyka.

6.4. Przyjęcie zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną, tj. wysłanym potwierdzeniem na wskazany przez Klienta podczas rejestracji e-mail. Potwierdzenie złożenia zamówienia będzie zawierało m.in. numer zamówienia oraz potwierdzenie kwoty za jaką zamówienie zostanie zrealizowane wraz ze wskazaniem cen jednostkowych poszczególnych zamówionych towarów.

6.5. Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a IMPONAR zostaje zawarta z chwilą wysłania potwierdzenia zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta.

6.6. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia lub osobistym kontaktem z Klientem.

6.7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość email potwierdzającą  złożenia zamówienia wraz z jego specyfikacją oraz informację o przyjęciu do weryfikacji. Po dokonanej weryfikacji kolejny Klient otrzyma kolejną wiadomość email o przyjęci zamówienia do realizacji.

6.8. Realizacja zamówienia (tj. dostarczenie towaru do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu)  obejmującego produkty standardowe – dostępne w magazynie IMPONAR  następuje w terminie podanym w opisie produktu , który wynosi od 2 do 5 dni roboczych. Termin początkowy realizacji zamówienia liczony jest od dnia potwierdzenia realizacji zamówienia przez Imponar. W przypadku wyboru płatność w formie przedpłaty termin początkowy liczony jest od potwierdzenia realizacji zamówienia nie wcześniej jednak niż od daty wpływu środków na konto Imponar.

6.9. Produkty niestandardowe - wykonane na specjalne życzenie Klienta wysyłane możliwie najszybszym terminie określonym indywidualnie w potwierdzeniu zamówienia.

6.10. W przypadku zamówień składających się z kilku produktów realizacja zamówienia nastąpi w najdłuższym terminie spośród terminów podanych na kartach wszystkich produktów.

6.11. W przypadku wyboru w formularzu zamówienia opcji odbioru towaru w siedzibie IMPONAR w Radomsku odbiór towaru może nastąpić dopiero po wcześniejszym poinformowaniu Klienta przez IMPONAR o gotowości towaru do odbioru wraz ze wskazaniem dni i godzin w których towar może być odebrany.

6.12. Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy spedycyjnej. Jeżeli wartość złożonego jednego zamówienia jest niższa lub równa kwocie 500 zł (pięćset złotych) netto wówczas zapłata za dostawę towaru objętego zamówieniem obciąża Klienta wg. stawek krajowych negocjowanych dla IMPONAR, co znajduje wyraz w osobnej pozycji faktury VAT pod nazwą usługa transportowa. Jeżeli wartość zamówienia jeżeli  wyższa od kwoty wskazanej w zdaniu poprzednim wówczas koszt dostawy pokrywa IMPONAR.

6.13. Realizacja zamówienia może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia, podpisania umowy o współpracy lub umowy o opóźnioną płatność, uzyskania limitu kupieckiego albo zgody IMPONAR na wysłanie zamówienia za pobraniem.

6.14. Usługi oferowane przez Sprzedawcę są dostępne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwość realizacji zamówienia jest określana na podstawie deklarowanego miejsca dostawy.

6.15. IMPONAR  nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym podczas rejestracji lub składania zamówienia przez Klienta.

6.16. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu po jego potwierdzeniu przez IMPONAR jedynie za zgodą IMPONAR.

6.17. Klient może anulować złożone zamówienie po jego potwierdzeniu jedynie za zgodą IMPONAR.

6.18. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców IMPONAR nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, IMPONAR poinformuje klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6.19. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, IMPONAR   może zaproponować Klientowi:

6.19.1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta IMPONAR będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

6.19.2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym IMPONAR  będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie).

7. [Odmowa realizacji zamówienia]

IMPONAR  zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

7.1. klient nie przestrzega zasad niniejszego Regulaminu,

7.2. klient posiada przedterminowe płatności wobec IMPONAR,

7.3.  stosunku do klienta wszczęto postepowanie upadłościowe lub istnieją okoliczności wskazujące, ze Klient nie posiada płynności finansowej pozwalającej na zapłatę ceny za zamówiony   w terminie, w szczególności dotyczy to sytuacji opóźnienia w zapłacie ceny za poprzednio zakupione towary.

8. [Cena i warunki płatności]

8.1. Ceny towarów podane przez IMPONAR wyrażone są w złotych polskich netto. Do cen należy doliczyć podatek VAT wg. obowiązujących stawek.

8.2. Płatność może nastąpić w jeden z następujących sposobów.

8.2.1. Przedpłata na rachunek bankowy IMPONAR.

8.2.2. Gotówka – tylko w przypadku odbioru osobistego w siedzibie IMPONAR.

8.2.3. Płatność za pobraniem – forma ta jest dopuszczalna po wyraźnym jej  zaakceptowaniu przez IMPONAR.

8.2.4. Odroczony termin płatności – forma ta jest dopuszczalna dla Klientów, którzy posiadają z IMPONAR umowę o odroczonej płatności.

8.3. Faktury Vat dotyczącej poszczególnych złożonych i zrealizowanych zamówień wystawiane są przez IMPONAR zgodnie z obowiązującymi przepisami i w terminach z nich wynikających. Faktury mogą być wystawione i przesłanego do Klienta w formie elektronicznej przy czym warunkiem tego trybu jest wcześniejsze podpisanie z IMPONR umowy o wymianie dokumentów elektronicznych. W pozostałych przypadkach faktury wystawiane i doręczane są w formie papierowej i przesyłane na adres siedziby Klienta wskazany w trakcie procedury rejestracji konta chyba ze w zamówienia Klient wskaże inne miejsce doręczenia faktury Vat.

8.4. Termin płatności liczony jest od daty wystawienia faktury VAT przez IMPONAR.

9. [Warunki gwarancji]

9.1. Wszystkie towary sprzedawane w Multishop IMPONAR   są  oryginalne, nowe i pełnowartościowe oraz objęte gwarancją.

9.2. Gwarancja ważna jest wraz z dowodem zakupu towaru.

9.3. Gwarancja i sposób jej realizacji jest zależny od warunków ustalonych przez konkretnego producenta. Precyzyjne warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej.  W przypadku gdy brak jest wyraźnych postanowień w karcie gwarancyjnej albo takiej karty producent nie dostarcza wówczas okres gwarancji wynosi 6 miesięcy.

9.4. Kupujący jest zobowiązany do dokonania odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonego towaru.

9.5. W razie stwierdzenia niezgodności dostarczonego z umową lub z zamówieniem w zakresie treści zamówienia lub umowy, ilości lub jakości, Kupujący niezwłocznie poinformuje IMPONAR  pisemnie ( faksowo lub elektronicznie ) o wystąpieniu niezgodności.

9.6. O wadach, których nie da się wykryć mimo bardzo starannego zbadania przy odbiorze, Kupujący ma obowiązek powiadomić IMPONAR niezwłocznie (nie później niż w terminie 3 dni) po ich wykryciu, pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi i formułowania jakichkolwiek żądań wobec IMPONAR.

9.7. Zawiadomienie o wadzie towaru dla swej ważności musi być złożone w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru, przy czym Kupujący zobowiązuje się udostępnić wadliwy towar w stanie dostawy do wglądu IMPONAR  na każde jego wezwanie. Jeżeli towar został przetworzony, odpowiedzialność Sprzedawcy za wady towaru wygasa. W swoim zgłoszeniu reklamacji Kupujący zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia i nieuwzględnienia reklamacji podać wszystkie parametry towaru, okoliczności zakupu, transportu, składowania, produkcji, obróbki towaru, a  na każde żądanie IMPONAR  także inne, niezbędne do rozpatrzenia reklamacji dokumenty, zdjęcia, informacje. Odmowa udzielenia dodatkowych wyjaśnień, uzupełnienia niezbędnych dokumentów będzie równoznaczna z cofnięciem reklamacji przez Kupującego.

9.8. Jeżeli zdaniem IMPONAR  dla stwierdzenia wad potrzebne będzie przeprowadzenie ekspertyzy technicznej, to IMPONAR  zajmie po konsultacji z producentem  stanowisko, co do wadliwości towaru po uzyskaniu stosownej ekspertyzy. Sprzedający zastrzega sobie prawo dokonania własnej ekspertyzy, jeśli wyniki ekspertyzy dostarczonej przez Kupującego będą budzić jego lub producenta wątpliwości.

9.9. Uwzględnienie reklamacji następować będzie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po oględzinach reklamowanej partii towaru przez IMPONAR, ewentualnie po przeprowadzeniu ekspertyzy. W przypadku uwzględnienia reklamacji IMPONAR  zobowiązuje się na swój koszt wymienić wadliwy towar na wolny od wad w terminie uzgodnionym przez strony. Jeżeli wymiana towaru jest niemożliwa, albo wiąże się z koniecznością poniesienia przez IMPONAR  dodatkowych wydatków, IMPONAR  ma prawo odmówić wymiany towaru i zwrócić Kupującemu stosowną część ceny.

9.10. IMPONAR  zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz z tytułu nienależytego wykonania umowy w przypadku, gdy wady towaru spowodowane są niewłaściwym składowaniem lub transportem wewnętrznym u Kupującego lub jego partnera handlowego.

9.11. Kupujący nie  może powoływać się na wady towaru w przypadku stosowania przez siebie niewłaściwego procesu technologicznego złego doboru materiału i jego zakupu w stosunku do wymagań procesów i dokumentacji technicznej.

9.12. Odpowiedzialność IMPONAR z tytułu rękojmi jest także wyłączona, gdy Kupujący dokonał naprawy towaru bez pisemnej zgody IMPONAR, jak również przed dokonaniem oględzin i  rozpatrzeniem reklamacji sprzedał, przerobił sam lub u swojego partnera handlowego część lub całość zakupionego towaru,  posiadając wiedzę o jego brakach, uszkodzeniach czy niewłaściwych parametrach.

9.13. IMPONAR  nie zapewnia przydatności danego towaru do określonego zastosowania. Ryzyko przeznaczenia i zastosowania towaru objętego umową leży wyłącznie po stronie Kupującego. Wszelkie ewentualne informacje udzielane w tym zakresie przez IMPONAR  są grzecznościowe i nie mogą być traktowane jako podstawa do konkretnego stosowania.

9.14. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie pół roku od dnia wydania towaru.

9.15. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny za wydany towar.

9.16. Strony wyłączają odpowiedzialność IMPONAR  za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, w tym odpowiedzialność za szkody pośrednie, następcze oraz utracone zyski oraz odpowiedzialność deliktową, chyba że szkoda jest następstwem umyślnego działania IMPONAR.

9.17. Różnice między rzeczywistym wyglądem towaru, a jego zdjęciem na stronie internetowej Sprzedawcy nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

10. [Postanowienia końcowe]

10.1. Klient korzystający z usług IMPONAR  ma zakaz podawania nieprawdziwych danych. IMPONAR nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w takim przypadku.

10.2. IMPONAR  nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub inną awarię.

10.3. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn, zm.). Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

10.4. W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku niedostępności produktów zamówionych i opłaconych przez Klienta, lub w przypadku anulowania przez Klienta za zgodą IMPONAR  zamówienia wcześniej opłaconego, IMPONAR  dokona pełnego zwrotu wpłaconej kwoty na konto, z którego dokonano płatności. Klientowi nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia z tym związane.

10.5. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny dla siedziby IMPONAR.przerobił sam lub u swojego partnera handlowego część lub całość zakupionego towaru,  posiadając wiedzę o jego brakach, uszkodzeniach czy niewłaściwych parametrach.
9.13. IMPONAR nie zapewnia przydatności danego towaru do określonego zastosowania. Ryzyko przeznaczenia i zastosowania towaru objętego umową leży wyłącznie po stronie Kupującego. Wszelkie ewentualne informacje udzielane w tym zakresie przez IMPONAR  są grzecznościowe i nie mogą być traktowane jako podstawa do konkretnego stosowania.
9.14. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie pół roku od dnia wydania towaru.
9.15. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny za wydany towar.
9.16. Strony wyłączają odpowiedzialność IMPONAR za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, w tym odpowiedzialność za szkody pośrednie, następcze oraz utracone zyski oraz odpowiedzialność deliktową, chyba że szkoda jest następstwem umyślnego działania IMPONAR.
9.17. Różnice między rzeczywistym wyglądem towaru, a jego zdjęciem na stronie internetowej Sprzedawcy nie
mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.
 

X.         [Postanowienia końcowe]

10.1.    Klient korzystający z usług IMPONAR  ma zakaz podawania nieprawdziwych danych. IMPONAR nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w takim przypadku.
10.2. IMPONAR  nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub inną awarię.
10.3. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
10.4. W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku niedostępności produktów zamówionych i opłaconych przez Klienta, lub w przypadku anulowania przez Klienta za zgodą IMPONAR  zamówienia wcześniej opłaconego, IMPONAR  dokona pełnego zwrotu wpłaconej kwoty na konto, z którego dokonano płatności. Klientowi nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia z tym związane.
10.5. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny dla siedziby IMPONAR. 
 

Zarząd Imponar Sp. z o.o.